North Park Ice Skating Rink

Jackson North Park Ice Skating Rink

The skating rink will open November 11, 2023. Free skate begins November 11, 2023 (Sunrise-8:00p.m.). Skate rentals begin November 16, 2023. Skate rental hours below

               Thursdays: 4:00p.m.-8:00p.m.

                Fridays: 4:00p.m.-8:00p.m.

                Saturdays: 12:00p.m.-8:00p.m.

                Sundays: 12:00p.m.-5:00p.m.

rink 1